Saturday, April 30, 2016

Những hình ảnh kỷ niệm và các Niên Trưởng sáng lập (khởi nguồn của Việtito)

Liên danh A-D-F

Liên danh A-D-F

Giải 4 tỉnh 2011

Arlington

Austin và Chí Tài brother

Trái (chung của Ft. Worth)

Hải, niên trưởng Giao, Hoàng F5, Chính, Cường)

Dallas trao cup toàn đội cho ADF

Cup giải từng hạng tuổi

Cố niên trưởng Trần Đình Giao và phu nhân

Niên trưởng Trần Đình Du sáng lập viên (trái)

Niên trưởng Vương Minh Dương của Ft. Worth

Trưởng ban tổ chúc trao lưu niệm cho Niên trưởng sáng lập viên Lê Công Hoan (San-Antonio)

Thành quả đạt được là do nỗ lực của toàn thệ các bạn, không riêng cá nhân nào

No comments:

Post a Comment