Thursday, January 1, 2015

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Sắt, sinh ngày 13 tháng 03 năm 1940 đã về nơi nước Chúa ngày 28 tháng 12 năm 2014 hưởng thọ 74 tuổi
Ban điều hành liên hội quần vợt VN 7 tỉnh TX-OK xin thành kính phân ưu cùng gia đình anh Micheal Minh và gia đình anh Xen. Nguyện xin Thiên Chúa mau đón linh hồn cụ ông về hướng Thiên Nhan Chúa.

1 comment: