Monday, April 14, 2014

Tâm Thư

TX-OK_Vietnameses Tennis Association
          April 13 tháng 04 năm 2014
          Các niên trưởng và toàn th các bn thân mến.
Thi tiết xu và mưa t ngàn xưa vn là k thù ca nhiu b môn th thao trong đó có qun vt, ngày tranh gii mùa xuân 2014 đã b thi tiết xu phá hoi c kế hoch. Thi tiết năm nay có v hơi điên khùng và k c ông d báo cũng không cho nhng tin tc chính xác. Thi tiết ngày hôm nay nói là s tnh sau 08:00 AM cho ti khong 02:00 PM tuy nhiên mưa đã làm chúng ta phi b v và quái g hơn na là sau 2:00 PM đáng l s có cơn bão mang theo c mưa đá thì tri li tnh và khô ráo tuy gió còn thi khá mnh. Có vài đu th tr ti sân thuc hi Dallas đã trách tôi sao không cancel đ h mt công đến sân ri không được play. Tin đây tôi cũng xin gii thích:
Tun l trước ngày thi đu tôi theo dõi tin tc thi tiết hàng ngày và tht quái g, d báo thay đi liên tc, lúc thì 90%, lúc thì 10% lúc thì 30% sau cùng thì 50%, tt c tôi đu có copy gi cho các hi trưởng và vn nuôi hy vng và đc bit hi trưởng Austin "Mt hi có uy tín nht li xa" đã không n hà chuyn mưa gió yêu cu tôi vn tiếp tc duy trì ngày thi đu vì mc đích không phi là ăn thua mà là hi ng ca qun vt nhiu tnh,
          Thưa quý v, các bn Austin, Houston, 3 đến 4 tiếng đng h lái xe đã không ngi thì ti sao chúng ta li ích k ngi mt tí công sc lái xe t nhà đến sân Tennis ngoài ra mt s nhng liên quan phc tp mà ch có người ln và các đu th tng tri trong giao tế và t chc mi hiu được đã không cho phép tôi hy b và vì suy nghĩ như thế tôi quyết đnh duy trì ngày thi đu vi hope là thi tiết có th tt hơn trong thi gian d trù tranh gii nhưng tri đã không chiu lòng chúng ta và mi người đã ra v trong nui tiếc.
          Thưa quý v, sau s vic ngày hôm nay, tôi thành tht t lòng cm ơn tt c các anh em xa và tt c các bn cũng như các niên trưởng ng h khuyến khích tôi, tuy nhiên tôi cm thy quá mt mi sau nhiu ln t chc vì phi suy nghĩ, theo dõi, liên lc Email, tính toán phương thc, phân chia vân vân. k ra thi gian dành cho nhng công vic này cũng không ít dù có nhiu người tn tình giúp đ ý kiến. Trong chúng ta, bt kỳ ai nếu nghĩ mình có kh năng xin đng ra thay thế tôi đ tiếp tc duy trì t chc hoc quý v có th đ c người có thc tài ra đm nhim công vic, tôi thành tht cm ơn nhiu.
Trưởng ban t chc
Nguyn Hi

No comments:

Post a Comment