Friday, October 18, 2013

Hội Tennis Baltimore / Maryland

Hình 01: Anh Phạm tấn Phước " người lớn tuổi nhất" và người cháu, thắng hai người trẻ tuổi 6/4
Hình 02: Hai đội Baltimore và Maryland chụp trước khi tranh giải
Hình 03: Hội Baltimore

No comments:

Post a Comment