Monday, April 29, 2013

Chung Nguyễn

Đâu thủ của ADF_VTA thuộc hội Ft. Worth (nhân vật ít nói nhất của chi hội Ft. Worth) nhưng hãy xem: "con bà nó lốp gì mà cao vậy, với không tới"