Wednesday, May 2, 2012

Kết quả giải quần vợt lão tướng liên tỉnh TX, 24/04/2011

TX Vietnamese tennis association
305 Katydid Ct
Arlington, TX 76002
817-303-3322
afwvnta@yahoo.com
www.txvnta.multiply.com
Kết Quả Chi Tiết
Giải quần vợt lão tướng liên tỉnh TX ,04/24/2011
Giải lão tướng:
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 130:
            Houston / Dallas:                    7 / 5    
            Houston / Austin:                    1 / 6
            Houston / AFW                      1 / 6
            Tổng số bàn thắng:      09        Tổng số bàn thua:        17 =     -08
                        Thắng 01 thua 02
            AFW / Houston:                     6 / 1
            AFW   / Dallas:                       7 / 6
            AFW / Austin                         6 / 3
            Tổng số bàn thắng:      19        Tổng số bàn thua:        10 =     +09
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất
            Dallas / Austin:                       6 / 4
            Dallas / AFW:                         6 / 7
            Dallas / Houston                     5 / 7
            Tổng số bàn thắng:      17        Tổng số bàn thua:        18 =     -01
                        Thắng 01 thua 02
            Austin / AFW:                        3 / 6
            Austin / Dallas:                       4 / 6
            Austin / Houston:                   6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      13        Tổng số bàn thua:        13 =     00
                        Thắng 01 thua 02 Ðoạt giải nhì
Ghi chú: Ðội Austin và đội Dallas có điểm thắng bằng nhau 1/2, theo qui định đội Austin có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao hơn nên hơn điểm.
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 120:
            Houston / Dallas:                    0 / 6
            Houston / Austin:                    1 / 6
            Houston / AFW:                     0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      01        Tổng số bàn thua:        18 = -17
                        Thắng 00 thua 03
            AFW / Houston:                     6 / 0    
            AFW / Dallas:                         6 / 4
            AFW / Austin:                                    6 / 3
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        07 = +11
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất     
            Dallas / Austin:                       2 / 6
            Dallas / AFW:                         4 / 6
            Dallas / Houston:                    6 / 0
            Tổng số bàn thắng:      12        Tổng số bàn thua:        12 = 00
                        Thắng 01 thua 02
            Austin / AFW:                        3 / 6
            Austin / Dallas:                       6 / 2
            Austin / Houston:                   6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      15        Tổng số bàn thua:        09 = +06
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 110:
            Houston / Dallas:                    1 / 6
            Houston / Austin:                    4 / 6
            Houston / AFW:                     7 / 5
            Tổng số bàn thắng:      12        Tổng số bàn thua:        17 = -05
                        Thắng 01 thua 02
            AFW / Houston:                     5 / 7
            AFW / Dallas:                         7 / 6
            AFW / Austin:                                    0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      12        Tổng số bàn thua:        17 = -07
                        Thắng 01 thua 02
            Dallas / Austin:                       6 / 2
            Dallas / AFW:                         6 / 7
            Dallas / Houston:                    6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        10 = +08
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhất
            Austin / AFW                         6 / 0
            Austin / Dallas:                       2 / 6
            Austin / Houston:                   6 / 4
            Tổng số bàn thắng:      14        Tổng số bàn thua:        10 = +04
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
Ghi chú: Ðội Dallas và đội Austin có điểm thắng bằng nhau 02/01
theo quy định Ðội Dallas có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao hơn nên hơn điểm.
Kết quả toàn đội hạng tuổi lão tướng: ( 130, 120, và 110 )
Ðội AFW đoạt giải lão tướng toàn đội và giữ cúp vô địch luân chuyển cho đến kỳ tranh giải kế tiếp.
Giải trung niên:
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 100:
            Houston / Dallas:                    1 / 6
            Houston / Austin:                    6 / 0
            Houston / AFW:                     6 / 4
            Tổng số bàn thắng:      13        Tổng số bàn thua:        10 = +03
                        Thắng 02 thua 01
            AFW / Houston:                     4 / 6
            AFW / Dallas:                         6 / 2
            AFW / Austin:                                    6 /0
            Tổng số bàn thắng:      16        Tổng số bàn thua:        08 = +08
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhất
            Dallas / Austin:                       6 / 0
            Dallas / AFW:                         2 / 6
            Dallas /Houston:                     6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      14        Tổng số bàn thua:        07 = +07
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
            Austin / AFW:                                    0 / 6
            Austin / Dallas:                       0 / 6
            Austin / Houston:                    0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      00        Tổng số bàn thua:        18 = -18
                        Thắng 00 thua 18
Ghi chú: Ðội AFW, đội Dallas và đội Houston có bằng số điêm 2/1, theo qui định đội AFW có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao nhất ( + 8 ), đoạt giải nhất, đội Dallas có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao nhì ( +7 ), đoạt giải nhì và đội Houston ( +3 ) không giải.
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 90:
            Houston / Dallas:                    1 / 6
            Houston / Austin:                    6 / 0
            Houston / AFW:                     0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      07        Tổng số bàn thua:        12 = -05
            AFW / Houston:                     6 / 0
            AFW / Dallas:                         6 / 4
            AFW / Austin                         6// 0
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        04 = +14
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất
            Dallas / Austin:                       6/0
            Dallas / AFW:                         4 / 6
            Dallas / Houston:                    6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      16        Tổng số bàn thua:        07 = +09
                        Thắng 02 thua 01 đoạt giải nhì
            Austin / AFW:                                    0 / 6
            Austin / Dallas:                       0 / 6
            Austin / Houston                     0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      00        Tổng số bàn thua:        18 = -18
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 80:
            Houston / Dallas:                    0 / 6
            Houston / Austin:                    0 / 6
            Houston / AFW                      0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      00        Tổng số bàn thua:        18 = -18
                        thắng 00 thua 03
            AFW / Houston:                     6 / 0
            AFW / Dallas:                         0 / 6
            AFW / Austin:                                    1 / 6
            Tổng số bàn thắng:      07        Tổng số bàn thua: 12
                        Thắng 1 thua 2
            Dallas / Austin:                       6 / 1
            Dallas / AFW:                         6 / 0
            Dallas / Houston:                    6 / 0
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        01 = +17
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất
            Austin / AFW:                        6 / 1
            Austin / Dallas:                       1 / 6
            Austin / Houston:                   6 / 0
            Tổng số bàn thắng:      13        Tổng số bàn thua:        07 = +03
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
Kết quả toàn đội hạng tuổi trung niên ( 100, 90 và 80 )
Ðội AFW đoạt giải trung niên toàn đội và giữ cúp vô địch luân chuyển cho đến kỳ tranh giải kế tiếp.
Các giải không tính điểm toàn đội:
Giải đơn nam mở rộng:
           
            Dallas thắng Houston 6/2, thắng AFW 6/0  đoạt giải nhất
            Houston thắng AFW 6/0 ( bỏ cuộc)               đoạt giải nhì
Giải đôi nam mở rộng:
            Dallas thắng AFW 6/3                                    đoạt giải nhất
            AFW                                                               đoạt giải nhì
            Austin và Houston không có đấu thủ
Giải đôi nam/nữ:
            Dallas thắng AFW 6/0                                    đoạt giải nhất
            AFW                                                               đoạt giải nhì
            Austin và Houston không có đấu thủ
Giải đôi nam ngoại hạng: Giải này có cúp nhưng không thuộc đội nào, dành cho các lão tướng từ 65 trở lên bắt thăm đứng chung với nhau giao đấu cho vui:
kết quả:
            hạng nhất thuộc về : Ông Song Dallas và Ông Hải Austin
            Hạng nhì thuộc về : Ông Minh AFW và Ông Khôi Dallas.
Giải giao hữu OKC và AFW
Hạng cộng tuổi 130:  AFW thắng OKC đoạt giải nhất
Hạng cộng tuổi 120:  AFW thắng OKC đoạt giải nhất
Hạng cộng tuổi 110: OKC thắng AFW đoạt giải nhất
  
 

No comments:

Post a Comment