Monday, December 3, 2012

Thành Kính Phân Ưu

Được hung tin (trễ) bà quả phụ: Benedicto Nguyễn Văn Đàng nhũ danh: Anna Nguyễn Thị Thúy Nga (bà ngoại của cháu Nguyễn Hữu Khánh), tạ thế ngày 19 tháng 11 năm 2012 tại Houston Texas, hưởng thọ 80 tuổi. Hội ADF Vietnamese Tennis Association xin thành kính phân ưu cùng toàn thể đại gia đình anh Nguyễn Tiến Biểu (trưởng nam), và cháu Khánh. Xin hợp lời cầu.....Nguyện xin Chúa đón linh hồn Anna về hướng nhan thánh Chúa.

Sunday, October 21, 2012

Thành Kính Phân Ưu

 Được hung tin thân mẫu của các gia đình anh, chị, em Nguyễn Hùng Tráng  là cụ bà Maria Phạm thị Tự tạ thế ngày 19 tháng 10 năm 2012, hưởng thọ 94 tuổi.  Hội tennis ADF Vietnamese tennis association xin thành kính phân ưu cùng toàn thể đại gia đình các anh, chị, em. Xin hợp lời cầu….Nguyện xin Chúa đón linh hồn Maria về hướng nhan thánh Chúa.

                     

Wednesday, May 2, 2012

Kết quả giải quần vợt lão tướng liên tỉnh TX, 24/04/2011

TX Vietnamese tennis association
305 Katydid Ct
Arlington, TX 76002
817-303-3322
afwvnta@yahoo.com
www.txvnta.multiply.com
Kết Quả Chi Tiết
Giải quần vợt lão tướng liên tỉnh TX ,04/24/2011
Giải lão tướng:
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 130:
            Houston / Dallas:                    7 / 5    
            Houston / Austin:                    1 / 6
            Houston / AFW                      1 / 6
            Tổng số bàn thắng:      09        Tổng số bàn thua:        17 =     -08
                        Thắng 01 thua 02
            AFW / Houston:                     6 / 1
            AFW   / Dallas:                       7 / 6
            AFW / Austin                         6 / 3
            Tổng số bàn thắng:      19        Tổng số bàn thua:        10 =     +09
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất
            Dallas / Austin:                       6 / 4
            Dallas / AFW:                         6 / 7
            Dallas / Houston                     5 / 7
            Tổng số bàn thắng:      17        Tổng số bàn thua:        18 =     -01
                        Thắng 01 thua 02
            Austin / AFW:                        3 / 6
            Austin / Dallas:                       4 / 6
            Austin / Houston:                   6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      13        Tổng số bàn thua:        13 =     00
                        Thắng 01 thua 02 Ðoạt giải nhì
Ghi chú: Ðội Austin và đội Dallas có điểm thắng bằng nhau 1/2, theo qui định đội Austin có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao hơn nên hơn điểm.
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 120:
            Houston / Dallas:                    0 / 6
            Houston / Austin:                    1 / 6
            Houston / AFW:                     0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      01        Tổng số bàn thua:        18 = -17
                        Thắng 00 thua 03
            AFW / Houston:                     6 / 0    
            AFW / Dallas:                         6 / 4
            AFW / Austin:                                    6 / 3
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        07 = +11
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất     
            Dallas / Austin:                       2 / 6
            Dallas / AFW:                         4 / 6
            Dallas / Houston:                    6 / 0
            Tổng số bàn thắng:      12        Tổng số bàn thua:        12 = 00
                        Thắng 01 thua 02
            Austin / AFW:                        3 / 6
            Austin / Dallas:                       6 / 2
            Austin / Houston:                   6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      15        Tổng số bàn thua:        09 = +06
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 110:
            Houston / Dallas:                    1 / 6
            Houston / Austin:                    4 / 6
            Houston / AFW:                     7 / 5
            Tổng số bàn thắng:      12        Tổng số bàn thua:        17 = -05
                        Thắng 01 thua 02
            AFW / Houston:                     5 / 7
            AFW / Dallas:                         7 / 6
            AFW / Austin:                                    0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      12        Tổng số bàn thua:        17 = -07
                        Thắng 01 thua 02
            Dallas / Austin:                       6 / 2
            Dallas / AFW:                         6 / 7
            Dallas / Houston:                    6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        10 = +08
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhất
            Austin / AFW                         6 / 0
            Austin / Dallas:                       2 / 6
            Austin / Houston:                   6 / 4
            Tổng số bàn thắng:      14        Tổng số bàn thua:        10 = +04
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
Ghi chú: Ðội Dallas và đội Austin có điểm thắng bằng nhau 02/01
theo quy định Ðội Dallas có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao hơn nên hơn điểm.
Kết quả toàn đội hạng tuổi lão tướng: ( 130, 120, và 110 )
Ðội AFW đoạt giải lão tướng toàn đội và giữ cúp vô địch luân chuyển cho đến kỳ tranh giải kế tiếp.
Giải trung niên:
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 100:
            Houston / Dallas:                    1 / 6
            Houston / Austin:                    6 / 0
            Houston / AFW:                     6 / 4
            Tổng số bàn thắng:      13        Tổng số bàn thua:        10 = +03
                        Thắng 02 thua 01
            AFW / Houston:                     4 / 6
            AFW / Dallas:                         6 / 2
            AFW / Austin:                                    6 /0
            Tổng số bàn thắng:      16        Tổng số bàn thua:        08 = +08
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhất
            Dallas / Austin:                       6 / 0
            Dallas / AFW:                         2 / 6
            Dallas /Houston:                     6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      14        Tổng số bàn thua:        07 = +07
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
            Austin / AFW:                                    0 / 6
            Austin / Dallas:                       0 / 6
            Austin / Houston:                    0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      00        Tổng số bàn thua:        18 = -18
                        Thắng 00 thua 18
Ghi chú: Ðội AFW, đội Dallas và đội Houston có bằng số điêm 2/1, theo qui định đội AFW có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao nhất ( + 8 ), đoạt giải nhất, đội Dallas có tỉ số bàn thắng trừ bàn thua cao nhì ( +7 ), đoạt giải nhì và đội Houston ( +3 ) không giải.
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 90:
            Houston / Dallas:                    1 / 6
            Houston / Austin:                    6 / 0
            Houston / AFW:                     0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      07        Tổng số bàn thua:        12 = -05
            AFW / Houston:                     6 / 0
            AFW / Dallas:                         6 / 4
            AFW / Austin                         6// 0
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        04 = +14
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất
            Dallas / Austin:                       6/0
            Dallas / AFW:                         4 / 6
            Dallas / Houston:                    6 / 1
            Tổng số bàn thắng:      16        Tổng số bàn thua:        07 = +09
                        Thắng 02 thua 01 đoạt giải nhì
            Austin / AFW:                                    0 / 6
            Austin / Dallas:                       0 / 6
            Austin / Houston                     0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      00        Tổng số bàn thua:        18 = -18
Giải đôi nam hạng cộng tuổi 80:
            Houston / Dallas:                    0 / 6
            Houston / Austin:                    0 / 6
            Houston / AFW                      0 / 6
            Tổng số bàn thắng:      00        Tổng số bàn thua:        18 = -18
                        thắng 00 thua 03
            AFW / Houston:                     6 / 0
            AFW / Dallas:                         0 / 6
            AFW / Austin:                                    1 / 6
            Tổng số bàn thắng:      07        Tổng số bàn thua: 12
                        Thắng 1 thua 2
            Dallas / Austin:                       6 / 1
            Dallas / AFW:                         6 / 0
            Dallas / Houston:                    6 / 0
            Tổng số bàn thắng:      18        Tổng số bàn thua:        01 = +17
                        Thắng 03 thua 00 Ðoạt giải nhất
            Austin / AFW:                        6 / 1
            Austin / Dallas:                       1 / 6
            Austin / Houston:                   6 / 0
            Tổng số bàn thắng:      13        Tổng số bàn thua:        07 = +03
                        Thắng 02 thua 01 Ðoạt giải nhì
Kết quả toàn đội hạng tuổi trung niên ( 100, 90 và 80 )
Ðội AFW đoạt giải trung niên toàn đội và giữ cúp vô địch luân chuyển cho đến kỳ tranh giải kế tiếp.
Các giải không tính điểm toàn đội:
Giải đơn nam mở rộng:
           
            Dallas thắng Houston 6/2, thắng AFW 6/0  đoạt giải nhất
            Houston thắng AFW 6/0 ( bỏ cuộc)               đoạt giải nhì
Giải đôi nam mở rộng:
            Dallas thắng AFW 6/3                                    đoạt giải nhất
            AFW                                                               đoạt giải nhì
            Austin và Houston không có đấu thủ
Giải đôi nam/nữ:
            Dallas thắng AFW 6/0                                    đoạt giải nhất
            AFW                                                               đoạt giải nhì
            Austin và Houston không có đấu thủ
Giải đôi nam ngoại hạng: Giải này có cúp nhưng không thuộc đội nào, dành cho các lão tướng từ 65 trở lên bắt thăm đứng chung với nhau giao đấu cho vui:
kết quả:
            hạng nhất thuộc về : Ông Song Dallas và Ông Hải Austin
            Hạng nhì thuộc về : Ông Minh AFW và Ông Khôi Dallas.
Giải giao hữu OKC và AFW
Hạng cộng tuổi 130:  AFW thắng OKC đoạt giải nhất
Hạng cộng tuổi 120:  AFW thắng OKC đoạt giải nhất
Hạng cộng tuổi 110: OKC thắng AFW đoạt giải nhất